AVISO LEGAL - POLÍTICA DE PRIVACIDADE - POLÍTICA DE COOKIES

 

– AVISO LEGAL –

INTRODUCIÓN

O presente documento é un aviso legal que ten como finalidade establecer e regular as normas de uso deste portal web, entendendo por este todas as páxinas e os seus contidos propiedade de Elaborados Cárnicos Emdeza S.L. ás cales se accede a través dos dominios emdeza.es e emdeza. com.

A utilización do portal web atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación de todas as condicións incluídas no presente Aviso Legal. O usuario comprométese a ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o noso portal web xa que este e as súas condicións de uso recollidas no presente Aviso Legal poden sufrir modificacións.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación, reflíctense os seguintes datos.

O propietario deste sitio web é:

Identidade: ELABORADOS CÁRNICOS EMDEZA S. L. (en diante Emdeza)
CIF: B94155397
Enderezo Postal: Donramiro s / n, 36500 Lalín (Pontevedra) España
Teléfono: 986 781 724
Correo electrónico: info@emdeza.es
Nome de dominio: https://emdeza.es/
Responsable de seguridade ou delegado de protección de datos, se é o caso: ELABORADOS CÁRNICOS EMDEZA S. L.

USUARIOS

O acceso e/ou uso deste portal web atribúe a condición de usuario, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

USO DO PORTAL

Proporciona o acceso a diversas informacións en relación aos seus servizos, produtos, información da nosa entidade, apartados de contacto, ligazóns a redes sociais, (en diante, “os contidos”) pertencentes a Emdeza.

O usuario asume a responsabilidade do uso do portal. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro ou recollida de datos que fose necesaria para acceder a determinados servizos. No devandito rexistro o usuario será responsable de achegar información veraz e lícita.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Emdeza por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc), titularidade de Emdeza. todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Emdeza. O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de Emdeza. A utilización non autorizada da información contida neste Sitio, así como os prexuízos ocasionados nos dereitos de propiedade intelectual e industrial de Emdeza poden dar lugar ao exercicio das accións que legalmente correspondan e, se procede, ás responsabilidades que do devandito exercicio se derive.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

Emdeza non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

O contido, información e/ou consellos expresados neste portal web deben entenderse como simplemente orientativos. Emdeza non responde de ningún xeito da efectividade ou exactitude dos mesmos, quedando exenta de calquera responsabilidade cos usuarios que faga uso deles, xa que son estas as que deberán decidir segundo o seu criterio a oportunidade dos mesmos. Neste Sitio pódense publicar contidos e comentarios achegados por terceiras persoas. Emdeza non responde da veracidade e exactitude dos mesmos, quedando exenta de calquera responsabilidade cos usuarios que fagan uso deles.

Emdeza resérvase o dereito de modificar o contido do Sitio sen previo aviso e sen ningún tipo de limitación. Así mesmo a empresa declina calquera responsabilidade polos eventuais danos e prexuízos que poidan ocasionarse pola falta de dispoñibilidade e/ou continuidade deste sitio e dos servizos que se ofrecen nel. Así mesmo, tampouco podemos garantir a ausencia de virus nin doutros elementos na web que poidan producir alteracións no seu sistema informático.

Emdeza declina calquera responsabilidade polos servizos e/ou información que se preste noutros sitios enlazados con leste, xa que non controla nin exerce ningún tipo de supervisión en sitios webs de terceiros. Aconsellamos aos usuarios dos mesmos actuar con prudencia e consultar as eventuais condicións legais que se expoñan nas devanditas webs. Así mesmo os usuarios que remitan calquera tipo de información a Emdeza comprométense a que a mesma sexa veraz e que non vulnere calquera dereito de terceiros nin a legalidade vixente.

Se vostede cre que calquera contido e/ou información deste sitio vulnera un dereito lexítimo ou a legalidade vixente agradeceriámoslle que se puxese en contacto con Emdeza para que podamos tomar as medidas oportunas.

MODIFICACIÓNS

Emdeza resérvase o dereito de efectuar sen aviso previo as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

DEREITO DE EXCLUSIÓN

Emdeza resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso a portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de aviso previo, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

XENERALIDADES
Emdeza perseguirá o incumprimento das presentes condicións, así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.
LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

O presente Aviso Legal réxese en todos e cada un dos seus extremos pola lexislación española. A relación entre Emdeza e o usuario rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais da cidade de (Lalín).

– POLÍTICA DE PRIVACIDADE –

INFORMACIÓN ADICIONAL E DETALLADA SOBRE O USO DOS seus DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS seus DATOS?

Identidade: ELABORADOS CÁRNICOS EMDEZA S.L. (en diante Emdeza)
CIF: B94155397
Dirección postal:  Donramiro s/n, 36500 Lalín (Pontevedra) España
Teléfono: 986 781 724
Correo electrónico: info@emdeza.es
Nome do dominio: https:// emdeza.es/
Responsable de Seguridade ou Delegado de Protección de Datos no seu caso: ELABORADOS CÁRNICOS EMDEZA S.L. 

CON QUE FINALIDADE TRATAMOS OS SEUS DATOS PERSOAIS?

En aplicación da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, informa que a recollida e tratamento de datos de carácter persoal por parte de Emdeza ten as seguintes finalidades:

1. Adoptar as medidas necesarias para garantir a seguridade, integridade e confidencialidade dos datos conforme ao disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación dos mesmos.
2. O mantemento da relación comercial e o desempeño de tarefas de información, formación, asesoramento e outras actividades propias da comercialización de servizos e produtos relacionados coa actividade que desempeñamos en Emdeza.
3. O envío de comunicacións comerciais da empresa, do sector ou dos nosos produtos e servizos, salvo que vostede manifeste a súa vontade en contra por calquera medio. En calquera caso, a autorización para tratar os seus datos con este fin é voluntaria e a súa negativa só tería como consecuencia o feito de que vostede non recibiría noticias sobre Emdeza, o sector, nin ofertas comerciais dos nosos produtos ou servizos.
Algúns formularios web ou formularios que Emdeza solicite encher en feiras e outros eventos similares, poden conter campos de enchemento obrigatorio, sendo imposible realizar as finalidades expresadas se non se achegan devanditos datos. 
En calquera caso, lembrámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, oposición, rectificación e cancelación recoñecidos no citado Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016. Para iso solicite o desexado a través de email a: info@emdeza.es ou na dirección postal: ELABORADOS CÁRNICOS EMDEZA S.L., Donramiro s/n, 36500 Lalín (Pontevedra).

QUE DATOS TRATAMOS?

No marco da prestación dos servizos que ofrece Emdeza e condicionado ás finalidades consentidas por vostede, só trataremos os datos necesarios para a correcta xestión da relación contractual e/ou prestación dos nosos servizos. Principalmente serán o seu nome, o seu correo electrónico e, en caso necesario e sempre que vostede facilitóunolo, o seu número de teléfono. 

DURANTE CANTO TEMPO TRATAREMOS OS SEUS DATOS?

Os datos persoais que nos proporcione serán conservados mentres se manteña a relación contractual/mercantil vixente, ou ben durante un prazo de catro anos a partir da última relación negocial seguindo a normativa a efectos fiscais. Con todo, Emdeza seguirá conservando a súa información para o envío de comunicacións comerciais que consideremos sexa do seu interese, mentres vostede non solicite a supresión dos seus datos. Sempre poderá exercitar os dereitos que lle recoñece a normativa vixente poñéndose en contacto a través da vía que lle sexa máis cómoda das xa citadas con anterioridade.

CAL É A LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS SEUS DATOS?

O tratamento dos seus datos realízase coas seguintes bases xurídicas que lexitiman o mesmo:
– A solicitude de información e/ou a contratación dos servizos de Emdeza, cuxos termos e condicións poñeranse á súa disposición en todo caso, de forma previa a unha eventual contratación.
– O consentimento libre, específico, informado e inequívoco, en tanto que lle informamos poñendo á súa disposición a presente política de privacidade que, tras a lectura da mesma, en caso de estar conforme, pode aceptar mediante unha declaración ou unha clara acción afirmativa, como o marcado dunha casa disposta para o efecto. 
No caso de que non nos facilite os seus datos ou o faga de forma errónea ou incompleta, non poderemos atender a súa solicitude, resultando do todo imposible proporcionarlle a información solicitada ou levar a cabo a compra de produto ou contratación de servizos. 

A QUE DESTINATARIOS COMUNICARANSE Os seus DATOS?

Non se comunicarán os seus datos a ningún terceiro, salvo obrigacións legais vixentes. En todo caso que cambie esta posibilidade informaráselle debidamente solicitando o seu consentimento para a devandita cesión. Informámoslle que tampouco se realizarán transferencias internacionais. Infórmase o usuario de que, para a correcta prestación dos servizos (véxase, aloxamento web, soporte, email márketing, etc.), distintos prestadores de servizos contratados pola nosa entidade (encargados do tratamento) poderían ter acceso á información persoal necesaria para realizar as súas funcións. Estes servizos prestados por terceiros son necesarios para o desenvolvemento da nosa actividade e, en todo momento, o tratamento dos datos que leven a cabo réxese por un contrato que vincula ao encargado respecto a a nosa entidade. En ningún caso utilizarán a información para outros fins e tratarana de conformidade coas directrices estipuladas pola nosa entidade, acordes á súa política de privacidade e á normativa vixente en materia de protección de datos. A nosa entidade no seu compromiso coa privacidade e protección de datos do usuario, elixirá unicamente prestadores de servizo que ofrezan as garantías suficientes para aplicar medidas técnicas e organizativas apropiadas, de maneira que o tratamento sexa conforme a lexislación aplicable en materia de protección de datos e garantan a protección dos dereitos do usuario.

CALES SON Os seus DEREITOS CANDO NOS FACILITA OS SEUS DATOS?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais que lles conciernan ou non. Neste sentido, vostede ten dereito a solicitar:

Acceso.- O interesado terá dereito a obter do responsable do tratamento confirmación de se se están tratando ou non os datos que lle conciernan, así como información detallada acerca de determinados aspectos do tratamento que se estea levando a cabo.

Rectificación.- O interesado terá dereito a obter a rectificación dos datos persoais inexactos que lle concierne ou que se completen aqueles que fosen incompletos.

Supresión.- O interesado terá dereito a solicitar a supresión dos seus datos persoais, en todo caso a supresión estará suxeita aos límites establecidos na norma reguladora.

Limitación do seu tratamento.- O interesado terá dereito a solicitar a limitación respecto ao tratamento dos seus datos de carácter persoal.

Oposición ao tratamento.- En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. A entidade deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos, imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Dereito á portabilidad dos seus datos.- É dicir, terá dereito a recibir os datos persoais que lle incumban, que facilitase a un responsable do tratamento, nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica e a transmitilos a outro responsable do tratamento. Poderá exercer os referidos dereitos, dirixíndose ao responsable. Para iso, pode utilizar os datos de contacto facilitados ao comezo do presente documento. Se desexa obter información adicional respecto ao exercicio dos seus dereitos, tamén pode dirixirse á Axencia Española de Protección de Datos. Así mesmo informámoslle que, se o cre oportuno, ten o dereito para retirar, en calquera momento, o consentimento outorgado para algunha finalidade específica, sen que iso afecte á licitud do tratamento, baseado no consentimento previo á súa retirada. En caso que entendese que non se atenderon adecuadamente os seus dereitos, poderá presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos. C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid. www.agpd.es.

– POLÍTICA DE COOKIES –

A nosa web, https://emdeza.es (en adiante: «a web») utiliza cookies e outras tecnoloxías relacionadas (para maior comodidade, todas as tecnoloxías denomínanse «cookies»). As cookies tamén son colocadas por terceiros aos que contratamos. No seguinte documento informámoste sobre o uso de cookies na nosa web.

¿Que son as cookies?

As cookies son arquivos que se poden descargar no seu equipo a través das páxinas web. Son ferramentas que teñen un papel esencial para a prestación de numerosos servizos da sociedade da información. Entre outros, permiten a unha páxina web almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación dun usuario ou do seu equipo e, dependendo da información obtida, pódense utilizar para recoñecer ao usuario e mellorar o servizo ofrecido.

¿Que é un script?

Un script é un fragmento de código de programa que se utiliza para facer que a nosa web funcione correctamente e de forma interactiva. Este código execútase no noso servidor ou no teu dispositivo.

¿Qué es una baliza web?

Unha baliza web (ou unha etiqueta de píxel) é unha pequena e invisible peza de texto ou imaxe nunha web que se utiliza para facer seguemento do tráfico nunha web. Para elo, almacénanse varios datos sobre ti mediante balizas web.

Tipos de cookies
 • Cookies técnicas ou funcionais. Algunhas cookies aseguran que certas partes da web funcionen correctamente e que as túas preferencias de usuario se sigan recordando. Ao colocar cookies funcionais, facilitámosche a visita á nosa web. Desta maneira, non necesitas introducir repetidamente a mesma información cando visitas a nosa web e, por exemplo, os artigos permanecen no teu carro da compra ata que procedas ao pagamento. Podemos colocar estas cookies sen o teu consentimento.
 • Cookies analíticas. Usamos cookies analíticas para optimizar a experiencia no sitio web para os nosos usuarios. Con estas cookies analíticas obtemos coñecementos do uso do noso sitio web. Pedímosche o teu permiso para insertar cookies analíticas.
 • Cookies de marketing/seguemento. As cookies de marketing/seguemento son cookies, o calquera outra forma de almacenamento local, usadas para crear perfís de usuario para mostrar publicidade ou para facer o seguemento do usuario nesta web ou en varias webs con fins de marketing similares.
 • Botóns de medios sociais. Na nosa web incluímos botóns para promocionar páxinas (p. ex. «gústame», «pin») ou compartirlas (p. ex. «tuitear») en redes sociais como Facebook. Estes botóns funcionan usando código de Facebook eles mesmos. Este código incrusta cookies. Estes botóns de redes sociais poden almacenar e procesar certa información, desta maneira pode ser mostrado un anuncio personalizado. Por favor le a política de privacidade destas redes sociais (que pode cambiar frecuentemente) para saber que fan cos teus datos (personais) que procesan usando estas cookies. Os datos que reciben son anonimizados o máximo posible. Facebook está ubicado nos Estados Unidos.
Cookies utilizadas en www.emdeza.es

A continuación, identifícanse as cookies que están sendo utilizadas nesta web:

ELEMENTOR. Uso: para a creación de contido para a nosa web. Non se comparten con terceiros.

 • Nome: Elementor. Retención: persistente. Función: gardar accións feitas por usuarios no sitio.

GDPR COOKIE CONSENT. Uso: para a xestión do consentimento de cookies. Non se comparten con terceiros.

 • Nome: cookielawinfo-checkbox-necessary. Retención: sesión. Función: chequear se se poden instalar cookies.
 • Nome: cookielawinfo-checkbox-non-necessary. Retención: sesión. Función: chequear se se poden instalar cookies.

FACEBOOK. Uso: para mostrar posteos sociais recentes e/ou botóns sociais para compartir. Compartir datos: para máis información, por favor, le a política de privacidade de Facebook.

Marketing / Rastreo

 • Nome: _fbp. Retención: 3 meses. Función: gardar visitas a través de múltiples sitios.
 • Nome: actppresence. Retención: 1 ano. Función: manexar a frecuencia de mostra de publicidade.
 • Nome: _fbc. Retención 2 anos. Función: almacenar a última visita.
 • Nome: fbm ou _fbm_. Retención: 1 ano. Función: gardar detalles da conta.
 • Nome: xs. Retención: 3 meses. Función: almacenar un ID de sesión única.
 • Nome: fr. Retención: 3 meses. Función: habilitar a publicación de anuncios ou o retargeting.
 • Nome: datr. Retención: 2 anos. Función: previr fraude.
 • Nome: sb. Retención: 2 anos. Función: gardar detalles do navegador.

Funcional

 • Nome: wd. Retención: 1 semana. Función: determinar a resolución da pantalla.
 • Nome: act. Retención: 90 días. Función: manter os usuarios logeados.
 • Nome: c_user. Retención: 90 días. Función: gardar un ID de usuario único.
 • Nome: csm. Retención: 90 días. Función: previr fraude.
 • Nome: presence. Retención: sesión. Función: almacenar e rastrear se a pestana do navegador está activa.

GOOGLE FONTS. Uso: para mostrar fontes web. Compartir datos: para máis información, por favor, le a política de privacidade de Google Fonts.

 • Nome: Google Fonts API. Retención: nada. Función: preguntar a dirección IP do usuario.

GOOGLE RECAPTCHA. Uso: para prevención de spam. Compartir datos: para máis información, por favor, le a política de privacidade de Google reCAPTCHA.

 • Nome: rc::c. Retención: sesión. Función: filtrar solicitudes de bots.
 • Nome: rc::b. Retención sesión. Función: filtrar solicitudes de bots.
 • Nome: rc::a. Renteción: persistente. Función: filtrar solicitudes de bots.

YOUTUBE. Uso: para mostrar video. Compartir datos: para máis información, le a política de privacidad de Youtube.

Marketing / Rastreo

 • Nome: GPS. Retención: sesión. Función: gardar datos de ubicación.

Funcional

 • Nome: VISITOR_INFO1_LIVE. Retención: 6 meses. Función: estimar ancho de banda.

Estadísticas

 • Nome: YSC. Retención: sesión. Función: gardar un ID de usuario único.
 • Nome: PREF. Retención: 1 ano. Función: gardar visitas a través de múltiples sitios.

VARIOS. Compartir datos: o intercambio de datos está pendente de investigación.

Lista de varias cookies cuxo propósito está pendente de investigación:

 • e_globals
 • _ga
 • cookie_ue
 • CookieLawInfoConsent
 • viewed_cookie_policy
 • complianz_policy_id
 • cmplz_stats
 • complianz_consent_status
 • cmplz_marketing
 • _gid
 • PHPSESSID
 • googlesitekit_modules::analytics::report::8a4eff7109810b64499f7e9b78d81054
 • googlesitekit_modules::analytics::report::b9d29b5a688b67a72c16f5cd56b71aae
 • googlesitekit_modules::analytics::report::0061ac758c5eb59fefb6136081c2236c
 • googlesitekit_modules::search-console::searchanalytics::14bf456def2282c15006e28a71ed9b45
 • WP_DATA_USER_1
 • googlesitekit_legacy_modules::analytics::report::b9d29b5a688b67a72c16f5cd56b71aae
 • googlesitekit_legacy_modules::search-console::searchanalytics::14bf456def2282c15006e28a71ed9b45
 • googlesitekit_legacy_modules::analytics::report::8a4eff7109810b64499f7e9b78d81054
 • googlesitekit_legacy_modules::analytics::report::0061ac758c5eb59fefb6136081c2236c
 • _gat_gtag_UA_141883945_1
 • wp-postpass_be55ea975c141a73f193ce33aaf510f2
 • _gat
 • WP_DATA_USER_3
 • e_site-editor
Consentimento

Cando visites a nosa web por primeira vez, mostrarémosche unha fiestra emerxente cunha explicación sobre as cookies. Tan pronto como fagas clic en «Aceptar so funcionais», aceptas que usemos as categorías de cookies e plugins que seleccionaches nunha fiestra emerxente, tal e como se describe nesta política de cookies. Podes desactivar o uso de cookies a través do teu navegador, pero, por favor, ten en conta que a nosa web pode deixar de funcionar correctamente.

 • Xestiona os teus axustes de consentimento seleccionando que tipo de cookies consintes: funcionais, analíticas ou de personalización.
Os teus dereitos con respecto aos datos persoais

Tés os seguintes dereitos con respecto aos teus datos persoais:

 • Tés dereito a saber por que se necesitan os teus datos persoais, que sucederá con eles e durante canto tempo se conservarán.
 • Dereito de acceso: tés dereito a acceder aos teus datos persoais que coñecemos.
 • Dereito de rectificación: tés dereito a completar, rectificar, borrar ou bloquear os teus datos persoais cando o desexes.
 • Se nos das o teu consentimento para procesar os teus datos, tés dereito a revocar dito consentimento e a que se eliminen os teus datos persoais.
 • Dereito de cesión dos teus datos: tés dereito a solicitar todos os teus datos persoais ao responsable do tratamento e a transferilos íntegramente a outro responsable do tratamento.
 • Dereito de oposición: podes opoñerte ao tratamento dos teus datos. Nós cumprimos con isto, a menos que existan motivos xustificados para o procesamento.

Para exercer estes dereitos, por favor, contacta con nós. Por favor, consulta os detalles de contacto na parte inferior desta política de cookies. Se tés algunha queixa sobre como xestionamos os teus datos, gustaríanos que nola fixeras saber, pero tamén tés dereito a enviar unha queixa á autoridade supervisora (a autoridad de protección de datos).

Activación, desactivación e eliminación de cookies

Podes utilizar o teu navegador de Internet para eliminar as cookies de forma automática ou manual. Tamén podes especificar que certas cookies non poidan ser colocadas. Outra opción é cambiar os axustes do teu navegador de Internet para que recibas unha mensaxe cada vez que se coloca unha cookie. Para obter máis información sobre estas opcións, consulta as instruccións da sección «Axuda» do teu navegador.

Ten en conta que a nosa web pode non funcionar correctamente se todas as cookies están desactivadas. Se borras as cookies do teu navegador, volveranse colocar despois do teu consentimento cando volvas visitar as nosas webs.

Detalles de contacto

Para preguntas e/ou comentarios sobre a nosa política de cookies e esta declaración, por favor, contacta con nós usando os seguintes datos de contacto:

EMDEZA ELABORADOS CÁRNICOS S.L.
Donramiro, s/n, 36500 Lalín,
España
Website: https://emdeza.es
Email: info@emdeza.es
Número de teléfono: 986 781 724

Esta política de cookies foi sincronizada con cookiedatabase.org o 4 de novembro de 2020.